/ by /   Uncategorized / 0 comments

Algemene ledenvergadering 27 november 2019

20.00 uur kantine manege Hatzum

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen van het bestuur
 4. Ingekomen stukken
 5. Notulen vorige vergadering d.d. 8 mei 2019
 6. Gebeurtenissen afgelopen half jaar
 7. Vaststelling begroting
 8. Verkiezing bestuursleden, aftredend en herkiesbaar
  Voorstel benoeming nieuwe bestuursleden
 9. Kring- en regiovergadering
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Ook uw inbreng op deze vergadering is voor ons erg belangrijk, daarom bent u van harte welkom op woensdag 27 november a.s.!

SHARE THIS


Leave a Reply