/ by /   Uncategorized / 0 comments

Algemene ledenvergadering

PC en LR de Poptaruters

Woensdag 8 mei 2019

20.00-21.00 uur kantine manege Hatzum

  1. Opening door de voorzitter
  2. Vaststelling van de agenda
  3. Mededelingen van het bestuur – aftredend bestuurslid Hiltje de Graaf
  4. Gebeurtenissen van het afgelopen half jaar
  5. Ingekomen stukken
  6. Notulen vorige vergadering november 2018
  7. Financieel verslag en verklaring kascommissie
  8. Afgevaardigden regio- en kringvergadering (reeds geweest)
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Uw inbreng op deze vergadering is voor ons erg belangrijk, daarom bent u van harte welkom op woensdag 8 mei a.s.

SHARE THIS


Leave a Reply