/ by /   Uncategorized / 0 comments

Algemene ledenvergadering 27 november 2019

20.00 uur kantine manege Hatzum Opening Vaststelling van de agenda Mededelingen van het bestuur Ingekomen stukken Notulen vorige vergadering d.d. 8 mei 2019 Gebeurtenissen afgelopen half jaar Vaststelling begroting Verkiezing bestuursleden, aftredend en herkiesbaar Voorstel benoeming nieuwe bestuursleden Kring- en regiovergadering Rondvraag Sluiting Ook...
Continued