Privacy beleid

Privacy beleid

De vereniging de Poptaruters hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit beleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw gegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.

1. Definities
In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:

1.1. Poptaruters: de gebruiker van dit privacy beleid: vereniging de Poptaruters, gevestigd aan Hatzum 13b te Dronrijp;
1.2 betrokkene: de klant die een overeenkomst is aangegaan met Poptaruters of de natuurlijke persoon die de website bezoekt
1.3 overeenkomst: de overeenkomst tussen Poptaruters en de betrokkene;
1.4 website: de website https://poptaruters.nl die door Poptaruters wordt beheerd;
1.5 persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

2. Algemeen

2.1 In dit privacy beleid is aangegeven hoe Poptaruters met persoonsgegevens omgaat. Poptaruters houdt zich aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming en overige privacyregelgeving stellen. Poptaruters gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

2.2 De verwerkingsverantwoordelijke is de vereniging de Poptaruters, zie artikel 9.1 voor de contactgegevens.

3. Persoonsgegevens

3.1 Poptaruters verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens via de website en/of via het inschrijvingsformulier aan Poptaruters heeft verstrekt, via de website, via de e-mail of via het inschrijvingsformulier een overeenkomst is aangegaan met Poptaruters of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met Poptaruters.

3.2 Poptaruters verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;
 • Achternaam;
 • adres, postcode, woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • emailadres;
 • geboortedatum;
 • bankrekeningnummer;

4. Grondslag en doeleinden van de verwerking

4.1 De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene;
4.2 Poptaruters verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking en/of klacht van de betrokkene;
 • het tot stand komen van het lidmaatschap;
 • het tot stand komen van het lidmaatschap bij het KNHS;
 • om te voldoen aan administratieve plichten;
 • voor communicatie naar leden.

4.3 Uw persoonsgegevens worden door Poptaruters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

4.4 Poptaruters zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

5. Wissen van persoonsgegevens

5.1 Poptaruters zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
 • de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
 • de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.

6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

6.1 Poptaruters zal de persoonsgegevens van de betrokkene aan derden verstrekken, indien:

 • Poptaruters daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
 • het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
 • de doorgifte geschiedt aan een door Poptaruters voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker Poptaruters een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

6.2 Persoonsgegevens zullen door een derde niet buiten de EU verwerkt worden;
6.3 De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

7. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie, verwijderen en bezwaar

7.1 Op verzoek verleent Poptaruters aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Poptaruters van hem bijhoudt en verstrekt Poptaruters de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken;
7.2 De betrokkene kan bij Poptaruters bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens (of een deel hiervan);
7.3 De betrokkene heeft altijd het recht om de toestemming om zijn persoonsgegevens te verwerken in te trekken;
7.4 Poptaruters biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Poptaruters van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.

8. Contact

8.1 Voor vragen over de wijze waarop Poptaruters persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Poptaruters van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Poptaruters.

Contactgegevens:

Vereniging de Poptaruters
Hatzum 13b
9035 VK Dronrijp

voorzitter@poptaruters.nl

8.2 Indien Poptaruters op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Poptaruters de betrokkene daarvan op de hoogte.
8.3 Indien u een klacht wilt indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen. Mochten wij er samen niet uitkomen dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

10. Wijzigingen

10.1 Poptaruters behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Poptaruters