Informatieblad 2023

Informatieblad 2023

Hatzum 13-B, 9035 VK Dronrijp 

I N F O R M A T I E B L A D  

B E S T U U R  

Voorzitter/beheer Chantal Houbein voorzitter@poptaruters.nl

Vice-voorzitter Vacant

Notulist/ bestuurslid Alien Okkema (notulen/actielijst) 

Penningmeester Vacant

Bestuurslid Anneke Bosma 

Bestuurslid Syta de Jong info@poptaruters.nl

Bestuurslid Sandra de Vos 

Bestuurslid Peter den Harder  

Website: www.poptaruters.nl 

Facebook: Poptaruters 

KNHS Wedstrijdleden:  

Opgeven en of stopzetten lidmaatschap voor KNHS bij  

wedstrijdsecretariaat@poptaruters.nl 

Opgave en opzeggingen lidmaatschap: 

U kunt gebruik maken van het opgaveformulier zie map of website manege 

Let op: er geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand, opzeggen moet  altijd schriftelijk via de e-mail ingediend (niet via instructie) worden bij  ledenadministratie. Voor informatie over ledenadministratie kunt u contact opnemen  met ledenadministratie@poptaruters.nl 

Dit betekend indien u in de huidige maand opzegt (reeds betaald), u de volgende kalendermaand nog dient te betalen. In deze opvolgende maand kunt u ook nog komen lessen.

Betaling lesgeld aan de Poptaruters: 

Per 1 januari 2024 is ieder lid verplicht het lesgeld per automatische betaling te verrichten. U krijgt dit formulier toegestuurd samen met de mail over wanneer en wat u moet betalen aan contributie.
Het lesgeld van de 1e 10 lessen en losse lessen moet u zelf overmaken.

Na de 1e 10 lessen gaat aansluitend de contributie per maand in en deze wordt automatisch geïncasseerd. De contributie wordt op de 1ste van de maand waarin gereden wordt geïncasseerd op rekeningnummer: NL.54.RABO.03.41.70.07.89

Niet op tijd betalen van het lesgeld en dan? 

Bij niet tijdige betaling, als een incasso niet lukt, wordt € 5,- administratiekosten in  rekening gebracht. Bij langdurige achterstand wordt de vordering doorgezet naar een  incassobureau. 

Indeling lessen: 

Heeft u vragen over de indeling van de lessen of wilt u ruilen van lesuur dan kunt u  contact opnemen met Akke Heeringa via 06-25367219 of fam.heeringa@hotmail.com.

Lesindeling 

De lessen kunnen tijdens vakantieperiodes anders worden ingedeeld indien daar  aanleiding voor is. De lessen zijn strikt persoonlijk, men kan zich in de les niet laten  vervangen door een ander, dan wel van les ruilen. Bij ziekte, vakantie e.d. dient tijdig  de instructie ingelicht te worden. De betaling van de lessen loopt door bij vakantie,  ziekte enz. Bij langdurige afwezigheid kunt u contact opnemen met  ledenadministratie: Ledenadministratie@poptaruters.nl zodat er eventueel een  regeling getroffen kan worden. Inhalen van lessen is helaas niet mogelijk. 

Lessen 

Er wordt lesgegeven van maandags tot en met zaterdag; 

Maandag 16.00 – 21.00 uur 

Dinsdag 16.00 – 22.00 uur 

Woensdag 15.00 – 21.00 uur 

Donderdag 16.00 – 21.00 uur  

Vrijdag 16.00 – 22.00 uur 

Zaterdag 9.00 – 14.00 uur  

Op zondag zijn er geen lessen. 

Wanneer wordt er geen lesgegeven? 

Er is geen les op: 

∙ Oudejaarsdag na 18.00 uur 

∙ Nieuwjaarsdag,  

∙ 1ste en 2ekerstdag 

∙ 1ste en 2epaasdag 

∙ Goede vrijdag 

∙ Koningsdag 

∙ Bevrijdingsdag 

∙ Hemelvaartsdag  

∙ Pinksteren 

AVG 

Tijdens evenementen of lessen kunnen er foto’s en video’s worden gemaakt mocht u  hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit melden bij de fotograaf. Persoonsgegevens  worden bij onze vereniging alleen gebruikt voor het lidmaatschap van de Poptaruters  

of informatieverstrekking met betrekking tot zaken in samenhang met de vereniging  de Poptaruters. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar onze  privacyverklaring. 

Proeflessen kinderen en volwassenen 

∙ 1e10 proeflessen (eenmalig) leden € 100,00  

(De 1ste 10 lessen moeten aaneengesloten weken/rijlessen gereden worden) 

Lesgeld manege paard/pony  

∙ Lesgeld leden € 53,00 per maand

Lesgeld eigen paard/pony

∙ Lesgeld € 42,50 per maand 

∙ Lesgeld wedstrijdlessen (max. 5 in de les) € 44,00 per maand 

Label met eigen paard/pony 

Ben je lid (d.m.v. lesrijden) van de Poptaruters dan kun je gebruik maken van onze binnenbakken voor € 60,00 euro per kwartaal. Vanaf 1-1-2024 vervalt het jaartarief van labelgeld.

Een label is persoonlijk en mag niet uitgeleend worden aan een andere ruiter met een eigen paard of pony. Wanneer dit geconstateerd wordt, heeft het bestuur het recht om het label in te nemen. Het labelgeld wordt in dit geval niet teruggestort.

Heb je een eigen paard/pony in stalling staan bij de Poptaruters dan kun je zonder bij  te betalen de bak gebruiken om vrij te rijden. Ben je geen lid, maar wil je toch graag  gebruik maken van onze bak? Dan kun je lid worden van onze vereniging voor € 50,00  per jaar. Meer Informatie over vrij rijden kunt u opvragen via info@poptaruters.nl 

Een los (extra) lesuur rijden (geen proefles) 

Een losse les rijden in de bestaande lessen kan. Benader de Akke Heeringa van tevoren over het verzoek tot de losse extra les om te horen of het ingepast kan worden. De  kosten bedragen € 15,- per les. Dit moet voorafgaand overgemaakt worden op de rekening van de Poptaruters o.v.v. je naam. 

Regels binnen en buiten de rijbakken 

∙ Tijdens de les mogen toeschouwers zich niet in de bak bevinden en dient  de toegangsdeur tot de bak gesloten te blijven.  

∙ De instructie draagt de verantwoordelijkheid tijdens de lessen en beslist op welke paarden/pony’s er wordt gereden. 

∙ Kinderen rijden op een pony een volwassene op een paard indien  

mogelijk. 

∙ Het dragen van een cap en goed schoeisel is verplicht tijdens het rijden  in zowel de binnen- als in de buitenbak. 

∙ Het dragen van sporen is niet toegestaan voor manegepaarden/pony’s.  ∙ Parkeren in de doorgang tussen de manege en het visrestaurant is niet toegestaan. ∙ Het is verboden dat personen jonger dan 16 jaar zonder begeleiding van  een volwassene of aanwezigheid van de beheerder buiten de reguliere  

lesuren in de manege te verblijven. 

∙ Het voeren van de paarden/pony’s is niet toegestaan. 

∙ Voor vragen en opmerkingen kunt u zich melden bij het bestuur of  

instructie. 

∙ Opstijgen mag alleen in de bakken. 

∙ In de gangen van de stallen mag u nooit het paard/pony berijden.

Regels na het rijden  

● Bitten schoonspoelen. 

● Zadel en hoofdstel in de zadelkamer opbergen. 

● Materiaal opruimen, borstels enz. 

● Stalgang aanvegen. 

● Kantine netjes achterlaten. 

● Na gebruik van de douche voor paarden/pony’s deze schoonmaken. 

● Als laatste de manage verlaten? Doe de lichten uit en sluit de manege  

goed af. 

● Vrij-rijders graag binnen en buiten mest opruimen. 

Gebruik rijbakken 

Zonder toestemming van het bestuur is het verboden dat niet-leden vrij rijden in binnen en/of buitenbak. Leden tot 16 jaar met eigen paard/pony mogen alleen vrij rijden onder  begeleiding en toezicht van hun ouder(s) en/of verzorger(s). Ook is het toegestaan dat  een lid jonger dan 16 jaar zich laat begeleiden door een volwassene die niet zijn/haar ouder of verzorger is. Maar dan moet zijn/haar ouder of verzorger wel uitdrukkelijk te  kennen hebben gegeven dat deze begeleider de verantwoordelijkheid op zich neemt. 

Wijzigingen voorbehouden 12-5-2023